Algemene voorwaarden ISO Genius B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden is ISO Genius B.V., gevestigd te Roermond, aan de Westhoven 10 te Roermond, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75556960, hierna te noemen: ‘opdrachtnemer’.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan met een wederpartij c.q. opdrachtgever.

3. Wijzigingen van deze voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

4. Onder ”opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die bij opdrachtnemer een order heeft geplaatst, dan wel met haar een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitgesloten.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offertes

1. Offertes zijn vrijblijvend en geldig voor 30 dagen. Prijzen zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen.

2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Offertes omschrijven duidelijk de te leveren software tool dan wel de uit te voeren werkzaamheden. Bij het accepteren van de offerte en dus het aangaan van een overeenkomst geeft opdrachtgever aan dat de software tool dan wel de werkzaamheden in alle volledigheid zijn beschreven in de offerte.

4. Een aanbod zoals omschreven in de betreffende offerte geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 3 Bevestiging, duur en aanvang

1. Een overeenkomst met opdrachtnemer komt eerst dan tot stand nadat de opdrachtnemer de instemming van opdrachtgever met de offerte van opdrachtnemer schriftelijk heeft bevestigd aan die wederpartij. Deze overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Deze overeenkomst wordt geacht een overeenkomst van opdracht te zijn als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek en verder. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever of wijzigingen, binden opdrachtnemer slechts indien deze door hem schriftelijk zijn bevestigd. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

2. Duur van de overeenkomst staat vermeld in de offerte. 

3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kan niet tussentijds opgezegd worden, zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 408 lid 1 BW, indien de opdrachtgever een beroep of bedrijf uitoefent.

4. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan wel opgezegd worden. Opzegtermijn van overeenkomsten voor onbepaalde tijd bedragen 1 maand, tenzij opdrachtnemer en opdrachtgever een andere periode zijn overeengekomen.

5. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Opdrachtnemer dient opdrachtgever wel te informeren over elke vorm van vertraging.

 

Artikel 4 Uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan zal opdrachtnemer een offerte uitbrengen voor deze wijziging indien benodigd. Uitvoering van deze extra werkzaamheden kan geschieden zodra opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van opdrachtnemer op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

7. Extra kosten als gevolg van een wijziging benoemd in artikel 4.4 en 4.5 zullen door de opdrachtnemer in dezelfde hoedanigheid geoffreerd worden, mits de wijziging in lijn ligt met de huidige overeenkomst.

7. Indien opdrachtgever niet akkoord is met de extra kosten van een wijziging zoals benoemd in artikel 4.4 en 4.5, staat de opdrachtgever niet in het recht de gehele overeenkomst te annuleren. Opdrachtnemer dient de werkzaamheden zoals in de oorspronkelijke overeenkomst uit te voeren. Indien de opdrachtgever alsnog annulering eist van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

8. Opdrachtnemer staat in het recht het honorarium bij een overeengekomen opdracht voor onbepaalde tijd of bij overeenkomsten met een bepaalde tijd, maar langer dan 1 jaar, jaarlijks te verhogen. Opdrachtgever dient hier 2 maanden van tevoren over geïnformeerd te worden. Opdrachtgever heeft vervolgens het recht om overeengekomen opdracht binnen 1 maand te ontbinden, zonder extra kosten, mits de prijswijziging hoger is dan het wettelijk geldende inflatieniveau.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Indien de opdrachtgever enige verplichting uit een overeenkomst met opdrachtnemer niet nakomt is opdrachtnemer gerechtigd zonder sommatie of ingebrekestelling, haar verplichtingen uit bedoelde overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen

2. Verder is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

7. Onverminderd het bepaalde elders in deze algemene voorwaarden wordt de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling zal zijn vereist, op het moment dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en / of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest, alsmede in het geval dat opdrachtgever en/of diens medewerkers illegale teksten en/of afbeeldingen op een internetsite plaatsen.

Artikel 6 Overmacht

1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, zoals maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment, dat de opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat opdrachtnemer in verzuim komt en zonder dat hij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.
2. Opdrachtgever heeft het recht in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen nadat een periode van 30 dagen is verstreken en de verrichtingen als gevolg van de situatie van overmacht nog steeds niet nagekomen kunnen worden.

Artikel 7 Betaling en incassokosten

1. Betaling vindt in beginsel vooraf plaats.

2. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en know-how, die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever.

2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in het vorige lid bedoelde rechten en know-how, al dan niet met inschakeling van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 9 Klachten; reclame en aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de software tool of geleverde diensten binnen 10 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

2. Een reclame of klacht als bedoeld in lid 1, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico in dat geval.

7. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden indien de organisatie van opdrachtgever certificatie misloopt, doordat opdrachtgever geadviseerde onderdelen of werkzaamheden niet heeft uitgevoerd. Opdrachtnemer heeft een adviserende en begeleidende rol en kan derhalve nooit aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever adviezen kritisch voor certificatie niet opvolgt.

10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

11. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Vrijwaring, Intellectuele eigendom en Toepasselijk recht en geschillen

1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen en, zo nodig, zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

2. Opdrachtgever is verplicht alle verplichtingen en/of richtlijnen en/of voorschriften na te leven die voortvloeien uit de wet bescherming persoonsgegevens en/of aanverwante wet- en regelgeving (dan wel de wet- en regelgeving (waaronder de AVG) die in de plaats komt van de wet bescherming persoonsgegevens en/of de bedoelde wet- en regelgeving. Opdrachtnemer wordt in geen geval als bewerker en/of verwerker beschouwd in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens of diens opvolger. Indien opdrachtnemer gegevens zal opslaan, bewaren, bewerken en/of verwerken in de zin van de genoemde wet of diens opvolger, dan zal zij deze slechts als verwerker beschouwd worden en zal zij nimmer als eindverantwoordelijke beschouwd kunnen worden. Opdrachtgever zal te allen tijde als eindverantwoordelijke (blijven) worden aangemerkt, tijdens en na de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtnemer. Opdrachtgever is gehouden zelf een melding van datalekken te doen bij de bevoegde autoriteit, indien zich een situatie voordoet waarin een melding gedaan moet worden. Opdrachtnemer is evenwel bevoegd een dergelijke melding zelfstandig te doen, indien de omstandigheden dat vereisen.

3. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving met betrekking tot de door haar ontwikkelde en/of verstrekte producten, procedés, trajecten, adviezen, voorschriften, richtlijnen en rapporten, alles in de ruimste zin van het woord. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

5. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

6. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.